Школски одбор

Чланови школског одбора

 1. Радисав Кораксић, председник ШО, школа
 2. Ана Тошић, школа
 3. Предраг Савић, школа
 4. Ненад Џамић, локална самоуправа
 5. Јована Левајац, локална самоуправа
 6. Војислав Коњикушић, локална самоуправа
 7. Бранислав Арсић,родитељ
 8. Милица Пантовић, родитељ
 9. Драган Грујић,родитељ

Ученички парламент

 1. Анастасија Јањић IV 7
 2. Јелица Спасојевић IV 6

Надлежност органа управљања
Члан 57
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања
и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,
вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног
рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у
установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два
представника ученичког парламента, без права одлучивања.
Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57.
став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког
парламента, без права одлучивања.
Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о
питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).
Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе. За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и
оснивачу.

Школски одбор