Савет родитеља

Чланови савета родитеља ШК 2013/2014.

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
I1 Дукић Данијелa
I2 Стојановић Милан
I3 Никић Ана
I4 Милошевић Љиљана
I5 Беочанин Драган
I6 Арсић Бранислав
I7 Сеизовић Зоран
I8 Ђедовић Слађана
II1 Мијаиловић Развигор
II2 Мариновић Верица
II3 Пајовић Радојко
II4 Николов Дана
II5 Милосављевић Милан
II6 Илић Биљана
II7 Турудић Гордана
II8 Вујашевић Биљана
III1 Миладиновић Драгољуб
III2 Станић Светлана
III3 Милојевић Мирјана
III4 Тошић Снежана
III5 Јовановић Зорица
III6 Марина Ранковић
III7 Милош Лазовић
III8 Петровић Татијана
IV1 Димић Миодраг
IV2 Милићевић Наташа
IV3 Вујадиновић Драган
IV4 Петровић Снежана
IV5 Ристановић Драган
IV6 Грујић Драган
IV7 Јанковић Александар
IV8 Витић Дејан

Савет родитеља
Члан 58
Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.
У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно
васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.
У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у
савету родитеља сразмерно су заступљени и представници националне мањине, односно етничке
групе.
У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља
је и представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоју.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке
задруге и прикупљених од родитеља; 8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту
деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи
и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним
органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Савет родитеља